К.Тыныстанов атындагы ЫМУнун Колледжинин окутуучусу А.С.Токтосунова волонтёр Annett менен биргеликте КИЯ-22 гр.ачык сабак өтүштү.Сабакта заман талабына ылайык ар түрдүү интерактивдүү ыкмалар колдонулду.Чет тилин үйрөнүүнүн негизи болгон сүйлөө,угуу шыктарын өнүктүрүү боюнча иш-аракеттер камтылып,студенттердин чет тил сабагына болгон кызыгуусун арттырды.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *